ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဒီၿငိမ္း ေတာင္းဆို

ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲ အေရအတြက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရသြားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ) အား ပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ မျပဳရန္ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ (ဒီၿငိမ္းပါတီ) က ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႀက့ံဖြံ႔ပါတီက ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို အခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လုပ္ေနတုန္းပဲ။ ဒီေတာ့ တရား၀င္ပါတီ အျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ နဲ႔ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေတြကိုလည္း အသိအမွတ္ မျပဳေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ” ဟု ဒီၿငိမ္း ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ထိုေတာင္းဆိုမႈအား ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္၊ တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလုံးကို ျဖန္႔ေ၀ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္သန္းက ဆက္ေျပာသည္။

“ေတာင္းဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳတာ၊ မျပဳတာသူတို႔အပိုင္းပါ။ အသိအမွတ္ မျပဳဘူးဆိုရင္ တျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလုံးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ဆက္လုပ္မယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုသြားဦးမွာပါ” ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပေပးရန္ နိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုက ေတာင္းဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ ဒီၿငိမ္းပါတီက ႀက့ံဖြံ႔ပါတီကို ပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ပထမဆုံး ေတာင္းဆိုေသာ ပါတီျဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိေစရ ဆိုတဲ့ ပါတီအမ်ဳိးအစားထဲမွာ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေနလို႔ အခုလုိ ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ေတာင္းဆိုရတာပါ” ဟု ဦးေအာင္သန္းက ရွင္းျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ အခန္း (၂)၊ ပုဒ္မ (၇) အပုဒ္ခဲြ (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားအား တိုက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳမည္ ဆိုပါက တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခံရမည္ဟု ပါရွိသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ခင္ကလည္း သိပါတယ္။ ရလဒ္ေတြကို မေက်နပ္လို႔ လုပ္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႀက့ံဖြံ႔အသင္းကေန ပါတီကို ကူးေျပာင္းလာတာပါ ဆိုၿပီး ဦးေဌးဦးက ေျပာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြကိုပဲ ေၾကညာတယ္။ ပါတီက ဘယ္လိုရပ္တည္ပါတယ္၊ အသင္းကို ဖ်က္သိမ္းပါတယ္ ဆိုတာလည္း တရား၀င္ ေျပာတာ ဘာမွ မရွိေသးလို႔ အခုလို လုပ္ရတာပါ” ဟု ဦးေအာင္သန္းက ဆိုသည္။

ဒီၿငိမ္းပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦး ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၇ ရက္ေန႔ညတြင္ တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ တဦးမွ အႏိုင္မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၀ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) အား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ပါတီထဲမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားျပဳထားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ပါတီ၀င္မ်ား အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဦးေအာင္သန္းက ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ား မျဖစ္ေစရ ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) အပါအ၀င္ ပါတီ၀င္ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ၾက့ံဖြံ႔ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ အသုံးျပဳကာ အႏိုင္ယူခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ေသာ ႀကိဳတင္မဲ မ်ားကို အကန္႔အသတ္ မရွိ အသုံးျပဳကာ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားအား အႏိုင္ယူသြား ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“ႀကိဳတင္မဲေတြ၊ လိမ္တဲ့မဲ၊ ခိုးတဲ့မဲေတြ အျပင္ ေပ်ာက္မဲ ဆိုတာက ၂ ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ပါေသးတယ္၊ ပယ္မဲ ကလည္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ပါတယ္။ ပယ္မဲဆိုတာ ရွိေပမယ့္ ေပ်ာက္မဲဆိုတာ ဘာလည္းဆိုတာ ေသရွာမသိဘူး၊ ဒါဟာ ပဲခူးတၿမိဳ႕နယ္ တည္းမွာ ျဖစ္တာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ( UDP )၏ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဌး က ေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပေးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ( တစည ) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္မရခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက မူ၎တို႔ ပါတီအေနျဖင့္ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ၏ မဲမသမာ မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္ျခင္းကိုမူ မျပဳလုပ္ဟု ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီက မဲမသမာမႈ ေတြကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပမယ္။ သူမ်ားေတြလိုေတာ့ မကန္႔ကြက္ပါဘူး၊ ေနာင္လာမည့္္ ၅ ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရာက္ရင္ အလားတူ မဲလိမ္၊ မဲခိုးမႈ ေတြ မျဖစ္ေပၚ ေအာင္ ေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ ေပးပါလို႔ပဲ ေတာင္းဆိုသြားမွာပါ” ပဲခူးတိုင္းမွ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ တစည ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

တစည ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ဗဟိုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လမ္းညြန္မႈ အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရ ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ကန္႔ကြက္ေနၾကေသာ္ လည္း လက္ရွိအာဏာရရွိ ထားေသာ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီသည္ တရား၀င္အစုိးရ ျဖစ္ေရးအတြက္ အစုိးရသစ္ဖြဲ႔ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ အျမန္ေခၚယူေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ား ကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ခင္ဦးသာ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: