ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ အေသ အေပ်ာက္ႏွင့္ အပ်က္အစီး စာရင္း

နိရဥၥရာမွ ျပည္တြင္း လူမူ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ တဆင့္ စုေဆာင္း ရရွိေသာ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ေသဆံုးသူ ၁၁ ဦး ႏွင့္ အပ်က္အစီး စာရင္းမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္သည္။

(ငရီပိုက္ခ်ဳိင္ေက်းရြာ)

ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ အင္းဂရားခ်ဳိင္ကၽြန္း ငရီပိုက္ခ်ဳိင္ ေက်းရြာတြင္ ေသဆံုးသူ ၆ ဦး ရွိျပီး အိမ္ေျခ ေပါင္း ၂၃၅ ေဆာင္ ရွိရာတြင္ အိမ္ေျခ ၂၃၀ မွာ လံုးဝပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ အိမ္ ၅ ေဆာင္သာ တပိုင္း အျပိဳအပ်က္ျဖင့္ က်န္ေနခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၈၆ စီးႏွင့္ ေလွ ၄၂စီး မုန္တုိင္းႏွင့္အတူ ပါသြား ခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းပိုက္ ၁၀၀ ခု ပါ ေရထဲ ပါသြားခဲ့ျပီး ဆားငံေရ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေသာက္ေရကန္ၾကီး ၂ကန္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

(ျပင္ၾကီးေက်းရြာ)

အင္းဂရားခ်ဳိင္ ကၽြန္းရွိ ျပင္ၾကီး ေက်းရြာတြင္ လူအေသ အေပ်ာက္ မရွိေသာ္လည္း အပ်က္ အစီး အလြန္မ်ား ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပင္ၾကီးေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၉၆ေဆာင္ ရွိရာမွ ၉၃ေဆာင္ လံုးဝ ပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။ စက္ေလွေပါင္း ၂၈စီးႏွင့္ ေလွ ၇စီး မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းပိုက္ ၃၇ခုလည္း ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ႏြား ၄၂ေကာင္ႏွင့္ ကၽြဲ ၃ေကာင္ ေသေၾက ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။

(ငရီခ်ဳိင္ေက်းရြာ)

ငရီခ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ ေသဆံုးသူ ၄ဦး ရွိျပီး အိမ္ေျခ ၁၃၆ေဆာင္ရွိခဲ့ရာတြင္ အိမ္ေျခ ၁၃၀ ပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၈၆ စီးႏွင့္ ေလွ ၄၂ စီး ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ ငါးဖမ္း တန္းပိုက္ၾကီး ၁၆၂ ဖံု ဆံုးရံႈးခဲ့ျပီး ဆားငံေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရကန္ၾကီး ၁ကန္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

(ခေမာင္းေကြးေက်းရြာႏွင့္ ကိုင္းျပင္ေက်းရြာ)

အိမ္ေျခ ၁၅၅ေဆာင္ရွိရာ အားလံုးပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၂၄စီးႏွင့္ ေလွ ၂၁စီး ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းပိုက္ ၄၇ခု ဆံုးရံႈးခဲ့ျပီး ေသာက္သံုးေရကန္ၾကီး ၃ကန္ ပ်က္စီးသြားကာ ႏြား ၃၇ေကာင္ႏွင့္ ကၽြဲ ၅ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

(သျပဳခ်ဳိင္ေက်းရြာ)

သျပဳခ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္လည္း အိမ္ေျခ ၆၅ေဆာင္ရွိရာ အားလံုး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ စက္ေလွ ၁၁စီးႏွင့္ ငါးဖမ္းေလွ ၅၃စီး ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္။ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္ ၃၂ ခုႏွင့္ ေရကန္ၾကီး ၁ကန္ ပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။

(ငမဲျပင္ေက်းရြာ)

အိမ္ေျခ ၁၁၀ အားလံုး လံုးဝပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၁၁စီးႏွင့္ ငါးဖမ္းေလွ ၁၈စီး ဆံုးရံႈးသြားခဲ့သည္။ ငါးဖမ္း က်ားပိုက္ ၃၁ခုႏွင့္ တန္းပိုက္ၾကီး ၆ ဖံုလည္း ေရထဲ ပါသြားခဲ့သည္။ ေသာက္သံုးေရကန္ၾကီး ၂ကန္ပ်က္စီး သြားျပီး ႏြား ၆ေကာင္ ဆံုးရံႈးသြားသည္။

(မညင္းကိုင္းႏွင့္ ျပင္ျဖဴခ်ဳိင္ေက်းရြာ)

အိမ္ေျခ ၁၁၀ရွိရာ အိမ္ေျခ အားလံုး ပ်က္စီးသြားျပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၁၀စီးႏွင့္ ငါးဖမ္းေလွ ၁၀စီး ဆံုးရံႈး သြားခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းပိုက္ ၁၄ခုႏွင့္ ေရကန္ၾကီး ၁ကန္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

(ကြမ္းခ်ဳိင္ေက်းရြာ)

ကြမ္းခ်ဳိင္ ေက်းရြာတြင္လည္း အိမ္ေျခ ၆၁ ေဆာင္ရွိရာ အားလံုး ပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၆စီး၊ ေလွ ၆စီးႏွင့္ အတူ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္ ၈ခု ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ ဆားငံေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေသာက္ေရ ကန္ၾကီး ၁ကန္လည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

ဗ်ဳိင္းသုိက္ေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္ေမာင္းေက်းရြာတြင္ လူတဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

တျခားအပ်က္အစီးစာရင္း ကို ဆက္လက္စံုစမ္းဆဲျဖစ္သည္။

ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေလေဘးသင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ နအဖ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ား လံုး၀ မရရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ေစတနာ ၀န္ထမ္း လူမူကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီမ်ားမွ အပ အစိုးရႏွင့္ ယူအန္ အဖြဲ႕မ်ားမွ အကူ အညီမ်ား မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

(ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေလေဘးကို နအဖ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ေလာက္ပင္ စိတ္၀င္စားမူ မရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းတြင္ ေ၀ဖန္မူမ်ား ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။)

ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ စာရင္းအရ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၃၈ဦး၊ မင္းျပားတြင္ (၅ ဦး အစိုးရ စာရင္းအရ) ေပါက္ေတာ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၁ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ျမိဳ႕နယ္ ၃ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိရဥၥရာသတင္းေထာက္ မင္းဆက္ခိုင္ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: