ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီက ၄င္းတို႕မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႕ကို ေဟာေျပာတင္ျပ

ခိိုုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၄င္းတို႕၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုုပ္ ငန္းစဥ္ စသည္တို႕ကို ေအာက္တိုိုဘာလ ၆ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာ ေျပာတင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့့္္အစံံုုမုာ ေအာက္ပ္ပါအတိုုင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားအားလံုး မဂၤလာပါလို႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ဂါရဝျပဳပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားခင္ဗ်ား။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ရွည္လ်ားျပီး သမိုင္းေၾကာင္း ခိုင္မာတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးဟာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းေခတ္မ်ားနဲ႕အတူ က်စ္လ်စ္ ခိုင္ မာခဲ့ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ကိုလိုနီေခတ္ အပါအဝင္ ဒုတိယကမၻာစစ္နဲ႕ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း အမ်ိဳးသားေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး အေျခခံစိတ္ဓာတ္နဲ႕ပဲ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ပါတီကို အမ်ိဳးသားေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးသာလွ်င္ ေရွ႕လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးကို ရည္ရြယ္ျပီး တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕အေျခခံမူဝါဒ (၃)ရပ္မွာ

– ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး (Development)
– ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရး (Equality)
– ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ဝါဒ ျဖစ္ေပၚထြန္းကားလာေရး Democratization တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
– ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အဓိကအေျခခံျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳႏိုင္ဖို႕အတြက္ပါ ေရြးခ်ယ္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။
– ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး တစ္ေနရာအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္မွာ စုစုေပါင္း (၄၄)ေန ရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲကတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလမွာ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕တဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားရဲ႕ ဆႏၵကို ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႕ ရည္ ရြယ္ထားပါတယ္။ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ ဟာ သီရိဝစၦရခိုင္ဒဂၤါးျဖစ္ပါတယ္။
အခုဆက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ မူဝါဒမ်ားကို တင္ျပ ပါမယ္။ (၁) ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ား ပိုင္းျခားသံုးစြဲရာတြင္ ထင္သာျမင္သာ ရွိေစ၍ အျပန္ အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွိေစေရး။
(၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႁပည္နယ္တိုင္း ေဒသၾကီးလႊတ္ ေတာ္မ်ားသို႕ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ အမ်ားဆႏၵအရ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းစုဆႏၵမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေနရာေပးေရး။
(၃) ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ စကား၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေစေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသီးသီး၏ သမိုင္းႏွင့္စာေပမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သင္ၾကားႏိုင္ေရး။
(၄) လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဆိုင္သည့္စနစ္အား လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ေပါင္ ႏွံခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ စသည့္မိမိလယ္ယာေျမအား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လယ္ယာေျမမူဝါဒျဖင့္ အ စားထိုးႏိုင္ရန္ လယ္ယာထြက္ကုန္ တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေနၾကေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်က္ ပညာရွင္ မ်ားမွ ဦးစီးေရးဆြဲေရး။
(၅) လယ္ယာလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အထူးစီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရပါမယ္၊ မ်ိဳးေစ့၊ ေခတ္မီ နည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကိရိယာမ်ား၊ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေလာင္စာဆီစသည္မ်ားကို အထူးစီမံကိန္းျဖင့္ ပံ့ပိုးျခင္း၊ အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စရိတ္ေခ်းေငြ အထူး ခံစားခြင့္၊ ေရေျမသဘာဝ၊ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ သီးႏွံေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္၊ ထုတ္လုပ္သိုေလွာင္ ၾကိတ္ခြဲ သယ္ယူ ေရာင္းခ် ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး ဥပေဒျပဳႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားေရး။
(၆) ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အာမခံခ်က္ရရွိေရး၊ မိမိတို႕၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္အညီ လူမ်ိဳး ဘာသာမခြဲ ျခားဘဲ ရာထူးအဆင့္မွန္ကန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိေရး၊ ထိုက္တန္သည့္ လုပ္ခလစာ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားအား အနည္းဆံုး အာဆီယံ စံႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားေရး။
(၇) အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားဝတ္ေနမႈ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ အထူးရန္ပံုေငြထူ ေထာင္ေရး၊ အျငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ကာလ မခြဲျခားဘဲ တစ္ေျပးညီ လစာႏႈန္းထားျဖစ္ေရး။
(၈) မိမိတို႕နယ္ပယ္အလိုက္ အေျခခံအခြင့္အေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္သည့္ အလုပ္ သမားသမဂၢ၊ လယ္သမားသမဂၢ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားစသည့္ စစ္မွန္ျပီး အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ေသာ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပၚေပါက္ေရး။
(၉) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အား အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး။
(၁၀) အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအား ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္း ဖိစီးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ေျဖေလ်ာ့ႏွစ္သိမ့္ေပးႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္သြင္းေရး။
(၁၁) ပညာေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္ သက္ ဆိုင္ရာ ပညာ ရွင္မ်ားသို႕ ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံေရး။
(၁၂) တကၠသိုလ္ပညာေရးကို သုေတသနအေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းျမွင့္တင္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိေစေရး။
(၁၃) အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံကုသမႈတို႕ကို အခမဲ့ရရွိေစေရး၊ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ဆိုင္ ေသာ ေဆးရံု၊ ေဆးပစၥည္း၊ ခြဲစိတ္ကုသေရးကိရိယာႏွင့္ ေခတ္မီေရာဂါရွာေဖြေရး စက္ကိရိယာမ်ား စံုလင္စြာ ရွိေစေရး၊ က်န္းမာေရးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲေရးကို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားလက္သို႕ အပ္ႏွံေရး တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသား ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ဆက္လက္ျပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစၪ္မ်ားကို တင္ျပပါမယ္။

(၁) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစီရင္စုေဒသအသီးသီးသို႕ အေျခခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာ၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး စသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ား အတြက္ အေျခခံမ်ား၊ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။
(၂) မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သီးႏွံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳး၍ လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ေစ်း ကြက္ အခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာခံစားခြင့္ရရွိေရးစီစဥ္ေပးရန္။
(၃) လယ္ယာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး အရင္း အျမစ္မ်ား လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမၽား သည္ ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္။
(၄) စက္မႈႏွင့္နည္းပညာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ နည္းပညာရရွိေရး စီစဥ္ေပးရန္။ (၅) စြန္႕ဦးတီထြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ အေထာက္ အကူျပဳ ရန္ပံု ေငြမ်ား တည္ေထာင္ပံ့ပိုးေပးရန္။
(၆) အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေငြလံုးေငြရင္း ကန္႕သတ္ပမာဏ ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ေထာင္စုစီရင္စုေဒသမ်ား၏ သဘာဝအားသာခ်က္အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးရန္။
(၇) အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာျမွင့္တင္ေရး သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးက႑ကို အားျဖည့္ျမွင့္တင္ရန္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုုင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား
ဆက္လက္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မူဝါဒမ်ားကို တင္ျပပါမယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အေျခခံသည္ လယ္ယာ၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
(၁) လယ္ယာ၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေဆာင္းသီးႏွံ၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္းနီးကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျမွင့္တင္ေရး။
(၂) ေတာင္ေပၚရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး။
(၃) ေရငန္တား တာတမံၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္၍ ျမစ္ဝေျမႏုကြ်န္းေပၚေျမရိုင္း၊ ေျမသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး။ (၄) ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ား။
(၅) ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား။
(၆) ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား။
(၇) အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳး သားေရး အစီအစဥ္မ်ား။
(၈) ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးပညာရပ္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ား လြယ္ကူေစ ေရး။
(၉) သစ္ေတာ၊ ဒီေရေတာ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရွည္သျဖင့္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး။
(၁၀) ရခိုင္ျပည္သူ လူထုမ်ား သဘာဝျမစ္ေခ်ာင္း ေတာေတာင္မ်ားကို မွီခို၍ ဝမ္းစာရွာေဖြ စားေသာက္ ေနရေသာ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ေရး။
(၁၁) ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တံတားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ တည္ေဆာက္၍ ျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစေရး။
(၁၂) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးအသီးသီး၏ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စားဝတ္ေနေရး ရွာေဖြရမႈႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ခံစားခြင့္မ်ားကို အာမခံခ်က္ ေပးေရးတို႕ျဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ ရခိိုင္ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား

ယခု ဆက္လက္ျပီး လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရတို႕အား ရခိုင္ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ၏လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပသြားပါမယ္။

(၁) ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ လယ္ယာႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကမ္းနီး ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္ ဘ႑ာေငြလံုေလာက္စြာရရွိေစရန္၊ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ လယ္ထြန္စက္မ်ား လံုေလာက္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လယ္ယာႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း အေရးေပၚ၌ အေသးစားေငြေခ်းယူႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၂) မ်ိဳးစပါးမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို အသစ္လဲလွယ္ႏိုင္ေအာင္ စီစၪ္ေပးရန္၊
(၃) ေရလုပ္ငန္းအေျခခံ ေရခဲစက္၊ အေအးခန္းစက္ရံု၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္ရံု၊ အမႈန္႕ၾကိတ္ စက္ရံုမ်ားကို မိမိတို႕ ၏ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာႏိုင္ေအာင္ အရင္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါမယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ သို႕မဟုတ္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္။
(၄) ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အေျခခံ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပည့္ဝစြာ သံုးစြဲခြင့္ရရွိေရး၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေစေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၅) ထိုကဲ့သို႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈႏွင့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအားသာခ်က္မ်ား၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ ေစ်းကြက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ျခင္း စသည့္အားသာခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်၍ ျပည္တြင္း ႏွင့္ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၆) ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေပါမ်ားေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံထုတ္လုပ္ေသာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားကို ဂြ၊ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္ စေသာ ျမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ လက္မႈပညာထြန္းကားသည့္ အားသာခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ေပးရန္။
(၇) ေတာင္ကုတ္၊ ရမ္းျဗဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မာန္ေအာင္၊ သံတြဲတို႕တြင္ တည္ရွိေသာ သဘာဝထံုး ေက်ာက္ေတာင္မ်ား၊ ဝါးေတာမ်ားကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသ ဇာစက္၊ ဘိလပ္ေျမစက္၊ ေက်ာက္ျပားစက္၊ အထပ္သားစက္ရံု၊ စကၠဴစက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။
(၈) မိုးေရခ်ိန္လက္မ ၂၀ဝေက်ာ္ရြာသြန္းေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိုးလြန္ကာလ ေရရွားပါးေသာ ျပႆနာကို ျမိဳ႕ျပေက်းလက္အလိုက္ အျမန္ဆံုးေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေပးပါမယ္။ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀ဝ)နီးပါး ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ စစ္ေတြျမိဳ႕ ေရေပးေဝေရးစနစ္ကိုလည္း နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရန္။
(၉) လာမည့္ ၁၅ႏွစ္အတြင္း ပညာတတ္လူလတ္တန္းစားအလႊာတစ္ခုေပၚေပါက္လာေစျပီး ရခိုင့္လူ႕အဖြဲ႕အ စည္းသည္ ပညာအေျခခံ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္။
(၁၀) လက္လုပ္လက္စားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အေျခခံအလုပ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုသား ျပည္သူမ်ားႏွွင့့္္ ရခိိုုင္ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား

– ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ သေကၤတနိမိတ္ သီရိဝစၧ ရခိုင္ဒဂၤါးတံဆိပ္ကို မဲေပးၾကပါ။ – ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ရခိုင္ႁပည္နယ္တြင္ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ပါေစ။ ျပည္ ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုးတြင္လည္း လႊမ္းျခံဳႏိုင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းျပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: